Ul. Królowej Jadwigi 28, 78-200 Białogard +94 311 86 88

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych zostało Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna  (PI) na podstawie Umowy Operacyjnej–Pożyczka Obrotowo-Inwestycyjna Pożyczka Inwestycyjna nr 2/RPZP/2517/2017/II/DIF/043 zawartej  w dniu 18 października 2017 r. na kwotę 20 000 000 zł. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

Stowarzyszenie podpisało umowę i realizuje projekt wspólnie w Konsorcjum z trzema innymi funduszami pożyczkowymi tj. Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym, Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości  w Koszalinie orazStargardzką Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. .  W związku z tym, Przedsiębiorca może skorzystać z pożyczki (dofinansowania inwestycji) tylko w jednej z tych instytucji.

Pożyczka, w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna,  udzielana jest ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wkładu własnego Stowarzyszenia,  z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego.   

logotypy2

INFORMUJEMY, IŻ NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH INSTRUMENTU POŻYCZKA INWESTYCYJNA ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W ZWIĄZKU Z WYCZERPANIEM ŚRODKÓW

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ 

 Kwota pożyczki

  powyżej 500 000,00 zł do 1 000 000,00 zł.

 Okres spłaty

  max. 120 miesiące od dnia uruchomienia

 Okres karencji

  max. 12 miesięcy od dnia uruchomienia

 Termin na wypłatę pożyczki

  max. 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
  Inwestycyjnej

 Kwalifikowalne przedsiębiorstwa

  Mikro,  małe i średnie  przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub
  oddział albo prowadzące działalność gospodarczą na
  terenie województwa zachodniopomorskiego

 Oprocentowanie pożyczki

 • 1,85% - wyłcznie na finansowanie przedsięwzięć z branży turystycznej - na zasadach pomocy de minimis
 • od 2,85% - na finansowanie pozostałych inwestycji

 Inne opłaty i prowizje

  brak

 

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA – CELE INWESTYCJI

 Przeznaczenie finansowania

 

  Przy oprocentowaniu na zasadach pomocy de minimis wsparcie może obejmować następujące inwestycje:

 • budowę i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk, związanej z rozwojem funkcji leczniczo -wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
 • budowę lub rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej, jako kompleksowa oferta usług turystycznych;
 • wsparcie projektów w obszarze turystyki polegających na zwiększeniu jakości świadczonych usług i infrastruktury turystycznej;
 • tworzenie i rozwój parków tematycznych    przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego;
 • powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych;
 • przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
 • produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności;
 • budowę i rozbudowę obiektów noclegowych.
   

 Pozostałe wsparcie może obejmować inwestycje:

 • w środki trwałe  i wartości niematerialne i prawne,
 • kapitał obrotowy  (pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie).    

 Wydatkowanie środków z pożyczki

  do 90 dni od dnia jej uruchomienia

 Rozliczenie środków z pożyczki

  do 90 dni od dnia jej uruchomienia poprzez
  przedstawienie dokumentów potwierdzających
  wydatkowanie środków zgodnie z celem na jaki zostały
  przyznane.

 Ograniczenia w finansowaniu

  Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i
  zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji
  możliwe jest do wysokości 10% wypłaconej pożyczki

 Wykluczenia w finansowaniu

  W ramach PI nie jest możliwe m.in:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonywanie spłaty zobowiązań publiczno –prawnych;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;

 

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

  Rodzaje możliwych zabezpieczeń

 Obligatoryjne:

 • Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

 Dodatkowe (zawsze wymagane):

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • hipoteka,
 • przeniesienie własności rzeczy ruchomych,
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • inne zaakceptowane przez Stowarzyszenie.

 

Dokumenty do pobrania:
Regulamin udzielania pożyczek
Regulamin udzielania pożyczek - grudzień 2017
Wniosek o pożyczkę
Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy
Oświadczenie majątkowe Poręczyciela
Lista załączników
Dane finansowe-pełna księgowość
Dane finansowe-uproszczona księgowość
Formularz de minimis
Majątek przedsiębiorstwa

Przed wypełnieniem wniosku o pożyczkę uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Funduszu telefonicznie pod numerem tel. 94 312 39 30 lub drogą elektroniczną e-mail: k.kowalska@sisg.pl

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.