Ul. Królowej Jadwigi 28, 78-200 Białogard +94 311 86 88

1. Wsparcie z programów krajowych:
a) „Wsparcie na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego” udzielone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji zadań wynikających z dokumentu   pt. „Kapitał dla przedsiębiorczych na lata 2002- 2006”. Umowa o udzieleniu wsparcia w kwocie 2 000 000 zł zawarta została 28 grudnia 2004 r. Termin jej realizacji określony został do 31 grudnia 2007 roku, a wsparcie wykorzystane zostało w całości już w maju 2005 r. Fundusz udzielił z tych środków 49 pożyczek o łącznej wartości 2 000 000 zł. Dofinansowanie funduszu w znacznym stopniu wpłynęło na zwiększenie dostępu do kapitału dla mikro i małych przedsiębiorców z terenu powiatu białogardzkiego.


2. Wsparcie w ramach środków przedakcesyjnych
:
a) Projekt pn. „Przedsiębiorczość – sposób na sukces” – współfinansowany w formie dotacji ze środków programu PHARE 2001 „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego” kwotą 5 749,85 EUR. Projekt realizowany był w okresie od lutego do września 2004 r. Skierowany był do osób bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów wkraczających na rynek pracy oraz mieszkańców byłych PGR-ów. Celem projektu była promocja przedsiębiorczości oraz zaktywizowanie grupy docelowej. W ramach projektu przeprowadzone zostało szkolenie teoretyczne z zakresu uruchamiania i rozwijania działalności gospodarczej oraz warsztaty zakończone opracowaniem biznes planów. W projekcie uczestniczyło łącznie 80 osób.
b) Projekt pn. „Pakiet-Start” – współfinansowany w formie dotacji ze środków programu PHARE ACCESS w kwocie 26 325 EUR. Projekt realizowany był od stycznia do października 2002 r. Jego głównym celem było wparcie powstawania nowych firm, a także już funkcjonujących w celu zwiększenia ich konkurencyjności. Najlepsi uczestnicy projektu - 25 osób - otrzymało finansową lub techniczną pomoc w uruchomieniu samodzielnej działalności gospodarczej lub rozszerzeniu dotychczas prowadzonej m.in. poprzez bezpłatny udział w Regionalnych Targach Gospodarczych oraz otrzymanie bezpłatnych materiałów promocyjnych. Uczestnicy projektu otrzymali także pomoc w pozyskaniu pożyczki na uruchomienie działalności oraz jej poręczenie ze strony Funduszu Poręczeń Kredytowych działającego przy Stowarzyszeniu.
c) „III Europejski Festiwal Twórczości Dziecięcej” – projekt o charakterze kulturalnym, dofinansowany ze środków SMALL PROJECTS PROGRAMME w kwocie 22 478 EUR. Projekt miał na celu szerzenie idei integracji europejskiej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Festiwal organizowany był przez Stowarzyszenie trzykrotnie ( w latach 2000-2002). W projekcie udział wzięły dziecięce grupy artystyczne z kilku państw Europy m.in. Hiszpanii, Niemiec, Grecji, Węgier, Austrii oraz krajów nadbałtyckich.         


3. Pomoc udzielana przez inne organizacje i instytucje międzynarodowe:

a) Inkubator Przedsiębiorczości – utworzony został w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich finansowanego ze środków Państwa Polskiego oraz Banku Światowego. Umowa na świadczenie usług w ramach Inkubatora, zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, realizowana była od 1.11.2003 do 31.08.2004 r. W okresie realizacji umowy projekt dofinansowany został kwotą 951 495 zł. Podstawową funkcją Inkubatora jest udostępnianie środków produkcji młodemu lub rozwijającemu się przedsiębiorcy. tj: lokali pod działalność gospodarczą, zaplecza biurowo – socjalnego oraz sprzętu technicznego m.in. samochodu osobowo – dostawczego.        


4. Wsparcie w ramach funduszy strukturalnych:

a) „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet z terenu powiatu białogardzkiego” – projekt dofinansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet kwotą 154 625 zł. Projekt realizowany był przez 9 miesięcy na przełomie 2006 i 2007 roku. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych kobiet z terenu powiatu białogardzkiego i zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym. W ramach projektu przeszkolonych zostało 70 bezrobotnych kobiet z terenu powiatu białogardzkiego z zakresu: obsługi komputera, kas fiskalnych, podstaw księgowości, zasad gospodarki wolnorynkowej, zasad przestrzegania zasad higieny, wizażu, aktywnych form poszukiwania pracy.
b) projekt pn. „Dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego działającego przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych” – projekt dofinansowany kwotą 5 000 000 zł ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006”. Dofinansowanie pozwoliło na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego i udzielenie w ramach projektu 166 pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorców z terenu powiatu białogardzkiego (o wartości 7 148 754 zł). Projekt realizowany był w okresie od 01.07.2005 roku do 15.11.2007 roku.
c) projekt pn. „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury lokalowo-technicznej w ramach Inkubatora technologicznego w Białogardzie” – projekt dofinansowany kwotą 9  mln złotych w ramach działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006”. Partnerami projektu są Politechnika Koszalińska oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt realizowany by w okresie od września 2006 do listopada 2008 r.

 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.