Ul. Królowej Jadwigi 28, 78-200 Białogard +94 311 86 88

Fundusz Pożyczkowy przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych utworzony został w czerwcu 2004 roku. Jego pomysłodawcą były gminy członkowie Stowarzyszenia, które przekazały pierwsze środki finansowe na kapitał pożyczkowy. 

W ciągu niespełna dwóch kolejnych lat działalności Funduszu, Stowarzyszenie pozyskało na jego dokapitalizowanie kwotę aż 7 mln złotych, które pochodziły ze środków:

 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach realizacji zadań wynikających
  z dokumentu pt. „Kapitał dla przedsiębiorczych na lata 2002-2006” - kwota 2 mln zł.
 • Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.2. – kwota 5 mln złotych.

 baner

Projekt pn. „Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Głównym celem funduszu jest ułatwienie dostępu do kapitału mikro i małym przedsiębiorcom poprzez udzielanie im pożyczek na finansowanie i rozwój prowadzonej lub uruchamianej działalności.  

Aktualnie kapitał funduszu pożyczkowego wynosi  blisko 12 000 000 złotych. Od momentu powstania do chwili obecnej Fundusz udzielił już ponad 1200 pożyczek o wartości ponad 148 mln złotych. Pieniądze te wsparły mikro i małe firmy z terenu województwa zachodniopomorskiego, w tym w dużym udziale przedsiębiorców z terenu powiatu białogardzkiego. Dla wielu z nich umożliwiły bezpieczny „start”, innym pozwoliły na rozwój i unowocześnienie firmy poprzez zakup nowszych maszyn, urządzeń czy środków transportu. Aktualnie Stowarzyszenie, poprzez działalność Funduszu, wspiera ok. 200 firm.

 

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK

Kto może otrzymać pożyczkę:
Mikro, mały lub średni przedsiębiorca (zatrudniający mniej niż 250 pracowników):

 • prowadzący działalność gospodarczą lub posiadający siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który pożyczka zostanie przeznaczona,
 • nie posiadający zaległości z tytułu należności publicznoprawnych (ZUS i Urząd Skarbowy),
 • nie pozostający pod zarządem komisarycznym ani nie znajdujący się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego.

 

Co można sfinansować z pożyczki:
Środki finansowe z otrzymanej pożyczki mogą zostać przeznaczone na finansowanie i rozwój prowadzonej działalności, w szczególności na przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym w tym:

 • budowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych czy usługowych
 • zakup maszyn, urządzeń, środków transportu;
 • wdrożenie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;
 • oraz zakup surowców i materiałów lub towarów handlowych.

Środki w ramach przyznanej pożyczki nie mogą być przeznaczone na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, cele konsumpcyjne, spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do rozliczenia 100% otrzymanej pożyczki w postaci udokumentowania poniesionych wydatków – w terminie do 3 miesięcy od momentu uruchomienia środków z pożyczki

Środki przeznaczone na udzielanie pożyczek posiadają status środków publicznych i pochodzą ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. W związku z tym Fundusz nie współfinansuje inwestycji, na którą przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie z innych środków publicznych.


Wkład własny

Wkład własny ze strony Pożyczkobiorcy wymagany jest jedynie przy zakupach środków trwałych i wynosi minimum 5% wartości netto realizowanego przedsięwzięcia. Podatek VAT zawsze stanowi wkład własny Pożyczkobiorcy (także przy zakupach o charakterze obrotowym).

Udział własny wnioskodawcy w finansowaniu przedsięwzięcia jest wkładem poniesionym przez przedsiębiorcę w trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia. Pożyczkobiorca zobowiązany jest udokumentować wkład własny odpowiednimi fakturami lub innymi dokumentami stwierdzającymi dokonanie zakupu wraz z dowodami zapłaty.


Kwota pożyczki

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500 000 zł.


Okres spłaty pożyczki

 • Okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami wynosi maksymalnie 60 miesięcy od dnia podpisania umowy pożyczki.
 • Dopuszczalny jest maksymalny 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane miesięcznie.


Koszty pożyczki

 • Od stycznia 2024 r. oprocentowanie pożyczek wynosi od 6,68% w skali roku; 
 • Oprocentowanie jest stałe przez cały okres spłaty pożyczki;
 • Prowizja wynosi od 1-3% kwoty pożyczki - potrącana jest jednorazowo przy wypłacie pożyczki;
 • Pożyczkobiorca nie ponosi opłat i prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki.

Przykładowe raty kapitałowo-odsetkowe i koszt pożyczki:

 

Kwota pożyczki

 Okres trwania umowyŚrednia miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa*Całkowita wartość odsetek

w okresie spłaty pożyczki*

20.000 zł

60 miesięcy

390 zł

3 393 zł

50.000 zł

60 miesięcy

975 zł

8 484 zł

100.000 zł

60 miesięcy

1 950 zł

16 967 zł

150.000 zł

60 miesięcy

2 925 zł

25 450 zł

200.000 zł

60 miesięcy

3 899 zł

33 934 zł

 * przy oprocentowaniu 6,68% w stosunku rocznym.

 

Rodzaj przyjmowanych zabezpieczeń

Podstawową i obligatoryjną formą zabezpieczenia pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z poniższych form zabezpieczeń:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Funduszu
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Funduszu (z datą pewną)
 • inne zabezpieczenia majątkowe

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

 

Przed wypełnieniem wniosku pożyczkowego prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu. Specjaliści pożyczkowi chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania, w szczególności  w kwestii przeznaczenia środków z pożyczki  Czas od złożenia kompletnego wniosku do wypłaty pieniędzy trwa nie dłużej niż jeden tydzień.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.