Ul. Królowej Jadwigi 28, 78-200 Białogard +94 311 86 88

Pożyczka Płynnościowa POIR udzielana jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych ze środków Projektu: „ Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU POIR”,  udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wkładu własnego Stowarzyszenia,  z przeznaczeniem na wsparcie MŚP posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych zostało Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR na podstawie Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy Pożyczka Płynnościowa POIR nr 2/POIR/1921/2022/XVIII/R/432 zawartej  w dniu 10.02.2022 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy na kwotę 30 000 000 zł. Stowarzyszenie realizuje umowę  wspólnie w Konsorcjum z trzema innymi funduszami pożyczkowymi tj. Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym, Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości  w Koszalinie oraz Stargardzką Agencją Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.

 

    Nabór wniosków w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR               rozpocznie się 21.02.2022 r. o godz. 8.00.                                        

Dokumentację należy składać zgodnie z Regulaminem naboru wniosków POIR.

 Uwaga!

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych  informuje, że w związku z dużą liczbą złożonych wniosków, których łączna kwota przekracza dostępną alokację przeznaczoną na nabór, z dniem 01 kwietnia 2022 r. od godz. 15.00 wstrzymuje nabór na pożyczkę płynnościową POIR na województwo zachodniopomorskie.

Regulaminy

1. Regulamin naboru wniosków POIR

2. Regulamin Udzielania Pożyczek Płynnościowych POIR

3. Tabela Opłat i Prowizji

4. Wzór Umowy Inwestycyjnej

5. Załącznik nr 1 do Umowy Inwestycyjnej - Karta Produktu Pożyczka Płynnościowa POIR

Lista dokumentów do złożenia

1. Lista wymaganych dokumentów aplikacyjnych - księgowość uproszczona

2. Lista wymaganych dokumentów aplikacyjncyh - księgowość pełna

Dokumenty do wypełnienia

1. Wniosek o udzielenie pożyczki

2. Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy - Załącznik nr 1

3. Oświadczenie majątkowe Poręczyciela - Załącznik nr 2

4. Prognoza finansowa- księgowość uproszczona - Załącznik 3a

5. Prognoza finansowa - księgowość pełna - Załącznik 3b

6. Oświadczenie o statusie MŚP

7. Formularz ubiegania się o pomoc COVID-19

8. Upoważnienie do BIG - Przedsiębiorca

9. Upoważnienie do BIG - Konsument

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POŻYCZCE PŁYNNOŚCIOWEJ POIR

Kto może otrzymać pożyczkę?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział albo prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego – zgodnie z wpisem w KRS lub CEIDG – które wykażą, że konsekwencje epidemii COVID-19 w sposób istotny spowodowały problemy przedsiębiorcy z płynnością finansową

 • historycznie (od momentu powstania epidemii)
 • na moment składania wniosku o pożyczkę
 •  lub uprawdopodobnią ryzyko powstania problemów z płynnością w najbliższej przyszłości.

Jaką kwotę pożyczki można otrzymać?

Maksymalna łączna kwota pożyczek, jaka może być udzielona jednemu przedsiębiorcy, nie może przekraczać kwoty 15 mln zł i ustalana jest z uwzględnieniem następujących metod:

METODA I – kwota pożyczki nie może przekraczać dwukrotności łącznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę za rok 2019, a w przypadku podmiotów powstałych w roku 2019 lub później, rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności;

METODA II – kwota pożyczki nie może przekraczać 25 % łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.

Metoda III – jeśli wnioskodawca wykaże i uzasadni, iż ze względu na interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy, kwota pożyczki powinna przekraczać limit określony Metodą I lub II, maksymalna kwota pożyczek udzielona jednemu przedsiębiorcy może ulec zwiększeniu do wysokości wskazanego przez przedsiębiorcę zapotrzebowania na płynność finansową przez najbliższe 18 miesięcy, począwszy od dnia udzielenie pożyczki – jeśli Stowarzyszenie, po weryfikacji, pozytywnie oceni zgłoszone zapotrzebowanie na finansowanie płynnościowe.

Poprzez „jednego przedsiębiorcę”  należy rozumieć przedsiębiorcę oraz podmioty z nim powiązane w rozumieniu art.3 ust. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre kategorie pomocy za zgodnie z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Czy można otrzymać więcej niż jedną pożyczkę?

Tak – łączna wartość jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy ze środków Projektu, nie może przekraczać kwoty 15 mln zł, z zastrzeżeniem warunków opisanych powyżej.

Co można sfinansować z pożyczki?

Udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy, dotkniętemu skutkami COVID-19, utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym związane z odbudową działalności po okresie epidemii. Do sfinansowania możliwy jest szeroki wachlarz wydatków bieżących i obrotowych, nieopłaconych na dzień złożenia wniosku o pożyczkę tj:    

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 •  zobowiązania publiczno-prawne,
 •  spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 •  Zakup towarów handlowych, surowców, półproduktów itp.,
 •  inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorcy,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że ich finansowanie nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej ( przez ratę bieżącą rozumie się ratę z terminem spłaty pomiędzy 120 dniami przed dniem złożenia wniosku a ostatnim dniem okresu wydatkowania Pożyczki)
 • oraz jeśli to niezbędne do utrzymania działalności przedsiębiorcy i poprawy jego płynności finansowej, dopuszcza się finansowanie wydatków inwestycyjnych do wysokości 20% środków udzielonej pożyczki.

Wydatkowanie środków z pożyczki i ich udokumentowanie musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę do której mogą być wystawione dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków.

Jakie jest oprocentowanie ?

Oprocentowanie wynosi 0% - Pożyczki Płynnościowe objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału.

Pomoc w formie dotacji na odsetki udzielana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Jaki jest koszt otrzymania pożyczki?

Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych opłat  i prowizji od udzielenia pożyczki i rozpatrzenia wniosku – tylko ewentualne koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki.

Jaki jest maksymalny okres spłaty i karencji w spłacie pożyczki?

Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od dnia uruchomienia pożyczki.  Karencja w spłacie rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych może wynosić maksymalnie  6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki powyżej 72 miesięcy.

Czy możliwe są dodatkowe wakacje kredytowe?

TAK – tylko w okresie 2 pierwszych lat spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca może otrzymać  do 4 miesięcy wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Udzielenie wakacji kredytowych nie powoduje wydłużenia okresu spłaty pożyczki powyżej 72 miesięcy.

Jakie wymagane jest zabezpieczenie pożyczki?

Obligatoryjne:

 • Weksel in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową

Dodatkowe (zawsze wymagane przy pożyczce powyżej 100 000 zł ):

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • hipoteka,
 • przeniesienie własności rzeczy ruchomych,
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • inne zaakceptowane przez Stowarzyszenie.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.