Ul. Królowej Jadwigi 28, 78-200 Białogard +94 311 86 88

Oferta na wykonanie robót w zakresie: malowania ścian wewnętrznych w budynku przy ul. Kołobrzeskiej 58 w Białogardzie

2021-04-26

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 28

zaprasza do składania ofert na wykonanie robót w zakresie:

malowania ścian wewnętrznych w budynku przy ul. Kołobrzeskiej 58 w Białogardzie

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie ścian wewnętrznych (korytarz, pokoje biurowe), w budynku biurowym w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 58.
  Kompleksowa usługa malowania obejmująca sanitariaty, pokoje biurowe oraz korytarz – 710 m².
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
 • Przygotowanie pomieszczeń do malowania – demontaż i ponowny montaż osprzętu na ścianach, 
  oraz zabezpieczenie przez osłonięcie;

 • Przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie - szpachlowanie nierówności, pęknięć ścian;

 • Dwukrotne malowanie farbami tynków i sufitów.

Zaleca się, żeby Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się̨ z miejscem wykonywania robót. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

Termin i miejsce realizacji 

 1. Prace zostaną̨ zrealizowane w całości do dnia 30 czerwca 2021 roku.
 2. Miejsce realizacji: budynek biurowym w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 58

 Zakres usługi:

 1. Przygotowanie pomieszczeń do malowania – demontaż i ponowny montaż osprzętu na ścianach oraz ewentualne zabezpieczenie przez osłonięcie.
 2. Dostarczenie farb oraz materiałów do wyrównania powierzchni ścian i sufitów.
 3. Odpowiednie zabezpieczenie ościeżnic, okien, el. wyposażenia, podłóg podczas przeprowadzania prac (osłonięcie folią polietylenową, zaklejenie taśmą malarską).
 4. Przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie ze szpachlowaniem nierówności, pęknięć ścian.
 5. Przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie (gruntowanie powierzchni).
 6. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych.
 7. Mycie po robotach malarskich. 

Warunki realizacji

 1. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 2. Wszystkie materiały wykorzystane podczas prac muszą posiadać odpowiednie atesty.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 4. Wszystkie prace winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności w danym zakresie.

 5. Zamawiający może zamknąć postepowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie także prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 6. Płatność za wykonane zadanie nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia zakończenia prac malarskich, po złożeniu kosztorysu powykonawczego i odbioru prac przez Zleceniodawcę̨ protokołem odbioru.  

 Miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę̨ należy dostarczyć do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych,
  ul. Kołobrzeska 58, pokój 104, I piętro
  osobiście lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
  ul. Kołobrzeska 58, 78-200 Białogard z dopiskiem „Oferta – roboty malarskie”.
  lub mailem na adres biuro@sisg.pl, w tytule maila wpisując „Oferta – roboty malarskie”.
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 10.05.2021 r. do godz. 14:00.
 3. Rozstrzygniecie ofert nastąpi 10.05.2021 r. o godz. 15:00.
 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. 
 5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w dni powszednie w godzinach od 800 do 1500 jest Kierownik Działu Administracyjno-Finansowego - Katarzyna Pindur, tel. 606 735 236.

Kryteria wyboru oferty 

 1. Kryterium oceny ofert: 100% cena. Do porównania ofert uwzględniona zostanie cena brutto. 

Opis sposobu przygotowania oferty 

 1. W ofercie należy podać́ cennę netto i cennę brutto oraz wartość́ podatku VAT. 

 

 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.