Ul. Królowej Jadwigi 28, 78-200 Białogard +94 311 86 88

 logotypy

Pożyczka, w ramach Produktu Finansowego Pożyczka Płynnościowa,  udzielana jest w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju oraz wkładu własnego Stowarzyszenia, z przeznaczeniem na złagodzenie negatywnych skutków ograniczenia płynności finansowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego, spowodowanych epidemią COVID-19, poprzez poprawę ich dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.  

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych zostało Pośrednikiem Finansowym w ramach Produktu Finansowego Pożyczka Płynnościowa  na podstawie dwóch Umów Pośrednictwa Finansowego zawartych z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczecinie tj. Umowy nr 3.1/2020/ZFR/3 na kwotę 3 000 000 zł z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz Umowy nr 3.1/2020/ZFR/5 na kwotę 3 000 000 zł z dnia 1 lipca 2020 r.

 

Informujemy, iz nabór wniosków w ramach Produktu Finansowego Pożyczka Płynnościowa został zakończony w związku z wyczerpaniem puli środków!

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ 

 Maksymalna kwota pożyczki

 • do 25 000,00 zł -  dla podmiotów opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu bądź karty podatkowej
 • do 250 000,00 zł – dla pozostałych podmiotów

 Okres spłaty

  max. 60 miesięcy od dnia podpisania umowy pożyczki

 Okres karencji

  max. do 6 miesięcy od dnia jej przyznania 

 (dotyczy spłat kapitału lub kapitału i odsetek)

 Sposób wypłaty pożyczki

 Jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez   Pożyczkobiorcę w terminie do 5 dni roboczych od podpisania   umowy pożyczki.

 Ostateczny Odbiorca - Kwalifikowalne   przedsiębiorstwa

 

 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę   lub  oddział albo prowadzące działalność gospodarczą na   terenie województwa zachodniopomorskiego – zgodnie z   wpisem w KRS lub CEIDG – działającymi w sektorach   szczególnie  dotkniętych bezpośrednimi skutkami epidemii   COVID-19, zwłaszcza z branży usługowej (m.in. transport,   turystyka, kultura, hotelarstwo, gastronomia).

 

 Oprocentowanie pożyczki

 Oprocentowanie pożyczek ustalane jest na zasadach rynkowych. Obecnie wynosi od 1,61%.

Oprocentowanie jest stałe przez cały okres spłaty pożyczki.

 Inne opłaty i prowizje

 Brak, z wyjątkiem kosztów związanych z ustanowieniem i   zniesieniem zabezpieczeń lub ewentualnych kosztów   windykacyjnych.

 

PRZEZNACZENIE I WYKLUCZENIA FINANSOWANIA

 Przeznaczenie finansowania                        

 • bieżące potrzeby w zakresie finansowania kapitału obrotowego, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zabezpieczenie płynności finansowej zagrożonej w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19,
 • zobowiązania wynikające z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które powstały po 1 stycznia 2020 roku, które są niesporne, nie są objęte postępowaniem egzekucyjnym lub sądowym oraz nie uległy przedawnieniu,
 • pokrywanie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniami, kosztami utrzymania pomieszczeń,
 • zakup towarów handlowych
 • wydatki na  zakup  środków  trwałych, bezpośrednio  związanych z  przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 w wys. do 30% kwoty udzielonej pożyczki.

 Wkład własny Pożyczkobiorcy

 Nie jest wymagany

 Wydatkowanie środków z pożyczki

  do 180 dni od dnia jej uruchomienia

 Rozliczenie środków z pożyczki

 do 180 dni od dnia jej uruchomienia poprzez przedstawienie   dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków   zgodnie  z celem na jaki zostały przyznane albo oświadczenia   ex-post Pożyczkobiorcy.

 Ograniczenia w finansowaniu

 • Każdy Przedsiębiorca może otrzymać max. jedną Pożyczkę Płynnościową,
 • Pożyczki płynnościowe wypłacana są w terminie maksymalnie do 31.12.2020 r.

 Wykluczenia w finansowaniu

 • spłaty zobowiązań zaległych bądź wynikających z decyzji administracyjnych lub prawomocnych wyroków sądowych, powstałych do 31 grudnia2019 roku,
 • zobowiązania cywilno-prawne o charakterze pożyczkowym, bądź kredytowym, w tym refinansowanie oraz bieżąca obsługa pożyczek zaciągniętych ze środków RPO WZ 2014 -2020
 • cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zakup nieruchomości  oraz  inne  wydatki  związane  z wydatkami  na  zakup środków trwałych, przekraczające dopuszczalne 30% kwoty udzielonej pożyczki,
 • działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez  producenta  lub  importera:  tytoniu  i  wyrobów  tytoniowych,  napojów alkoholowych  (z  wyłączeniem  napojów  o  zawartości  alkoholu  poniżej  18%, wytwarzanych  w  Województwie  Zachodniopomorskim  przez  regionalnych producentów),  treści  pornograficznych,  materiałów  wybuchowych,   broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

 

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

 

 Rodzaje możliwych zabezpieczeń

 Obligatoryjne:

 • Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (z poręczeniem małżonki/a jeśli dotyczy).

 Dodatkowe:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • hipoteka,
 • przeniesienie własności rzeczy ruchomych,
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 •  inne zaakceptowane przez Stowarzyszenie.

 

Dokumenty do pobrania:

 Regulamin udzielania pożyczek płynnościowych

 Tabela opłat i prowizji

 Dokumentacja do wniosku o pożyczkę do 100.000 zł

 Dokumentacja do wniosku o pożyczkę powyżej 100.000 zł

 Klauzula informacyjna

Wniosek z załącznikami do pobrania:

 Wniosek o udzielenie pożyczki

 Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy 

 Oświadczenie majątkowe Poręczyciela

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Dane finansowe Wnioskodawcy-księgowość uproszczona

 Dane finansowe Wnioskodawcy-pełna księgowość

 Oświadczenie o braku zaległości-Wnioskodawca

 Oświadczenie o braku zaległości-Poręczyciel

 Upoważnienie pozyskania informacji z BIG InfoMonitor-Przedsiębiorca

 Upoważnienie pozyskania informacji z BIG InfoMonitor-Konsument

 Zaświadczenie o zarobkach

Przed wypełnieniem wniosku o pożyczkę uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Funduszu telefonicznie pod numerem tel. 94 312 39 30, 604 555 286 lub drogą elektroniczną e-mail: jpp@sisg.pl
Wnioski prosimy składać w wersji elektronicznej na adres email: jpp@sisg.pl

Osoby do Kontaktu:
Katarzyna Kowalska - Specjalista Pożyczkowy

 

 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.