Ul. Królowej Jadwigi 28, 78-200 Białogard +94 311 86 88

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi

2022-11-08

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Białogardzie

78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 28

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie:

wykonanie przebudowy wjazdu oraz budowy miejsc parkingowych zgodnie z załączonym planem zagospodarowania, wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń na realizację.

 

1. Opis zamówienia:

Przedmiotem zmówienia jest wykonanie przebudowy wjazdu oraz budowy miejsc parkingowych zgodnie z załączonym planem zagospodarowania, wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń na realizację.

 

2. Lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku nr 1, do niniejszej oferty. Teren przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości przewiduje tereny obiektów produkcyjnych, magazynów i składów oraz tereny zabudowy usługowej.

 

Zaleca się, żeby Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się̨ z miejscem wykonywania robót. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 

Termin i miejsce realizacji:

1. Prace zostaną̨ zrealizowane w całości do dnia 15 luty 2023 roku. 

2. Miejsce realizacji: Inkubator Technologiczny przy ul. Kołobrzeskiej 58.

 

 

 

Warunki realizacji:

1. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP. 

3. Wszystkie prace winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności 
w danym zakresie. 

4. Zamawiający może zamknąć postepowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie także prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 

5. Płatność za wykonane zadanie nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia zakończenia prac malarskich, po złożeniu kosztorysu powykonawczego i odbioru prac przez Zleceniodawcę̨ protokołem odbioru. 

 

Miejsce i termin składania ofert: 

 1. Ofertę̨ należy dostarczyć do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, 
  ul. Kołobrzeska 58, pokój 104, I piętro 
 • osobiście lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
  ul. Kołobrzeska 58, 78-200 Białogard z dopiskiem „Oferta”. 

lub mailem na adres t.wegner@sisg.pl, w tytule maila wpisując „Oferta”. 

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 15.11.2022 r. do godz. 12:00. 
 2. Rozstrzygniecie ofert nastąpi 15.11.2022 r. o godz. 12:10.
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową 
  lub telefoniczną. 
 4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w dni powszednie w godzinach od 800 do 1500 
  jest Kierownik Działu Administracyjno-Finansowego - Katarzyna Pindur, tel. 606 735 236.

 

Kryteria wyboru oferty: 

1. Kryterium oceny ofert: 100% cena. Do porównania ofert uwzględniona zostanie cena brutto. 

 

 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.