Ul. Królowej Jadwigi 28, 78-200 Białogard +94 311 86 88

Pożyczka Płynnościowa POIR udzielana jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych ze środków Projektu: „ Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP POIR - FPWP POIR”,  udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wkładu własnego Stowarzyszenia, z przeznaczeniem na wsparcie MŚP posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego w celu zapewnienia im bieżącej płynności lub odbudowy ich działalności, w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 albo rosyjską agresją wobec Ukrainy.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych zostało Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR na podstawie Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy Pożyczka Płynnościowa POIR nr 2/POIR/3522/2023/XVI/DIF/518 zawartej  w dniu 16.01.2023 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy na kwotę 20 000 000 zł. Stowarzyszenie realizuje umowę  wspólnie w Konsorcjum z trzema innymi funduszami pożyczkowymi tj. Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym, Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości  w Koszalinie oraz Stargardzką Agencją Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.

  Nabór wniosków w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR rozpocznie się 06.02.2023 r. o godz. 9.00.     

Regulamin naboru wniosków POIR

Uwaga!

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych  informuje, że w związku z przekroczeniem alokacji dostępnej w ramach naboru wniosków, z dniem 09 lutego 2023 r. od godz. 8.00  wstrzymuje nabór na pożyczkę płynnościową POIR na województwo zachodniopomorskie.

 

1. Regulamin Udzielania Pożyczek Płynnościowych POIR

2. Tabela Opłat i Prowizji

3. Wzór Umowy Inwestycyjnej (Pożyczki)

4. Załącznik nr 1 do Umowy Inwestycyjnej - Karta Produktu Pożyczka Płynnościowa POIR

 

Lista dokumentów do złożenia

1. Lista wymaganych dokumentów aplikacyjnych - księgowość uproszczona

2. Lista wymaganych dokumentów aplikacyjncyh - księgowość pełna

 

Dokumenty do wypełnienia

1. Wniosek o udzielenie pożyczki

2. Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy - Załącznik nr 1

3. Oświadczenie majątkowe Poręczyciela - Załącznik nr 2

4. Prognoza finansowa- księgowość uproszczona - Załącznik 3a (Uwaga - zmiana wzoru załącznika od 31.01.2023 r.)

5. Prognoza finansowa - księgowość pełna - Załącznik 3b (Uwaga - zmiana wzoru załącznika od 31.01.2023 r.)

6. Oświadczenie o statusie MŚP - Załącznik nr 4

7. Formularz ubiegania się o pomoc de minimis

8. Upoważnienie do BIG - Przedsiębiorca

9. Upoważnienie do BIG - Konsument

 

Akty prawne związane z udzielaną pomocą publiczną lub pomocą de minimis

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08.09.2022 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 09.01.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O POŻYCZCE PŁYNNOŚCIOWEJ POIR

 

Kto może otrzymać pożyczkę?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział albo prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego – zgodnie z wpisem w KRS lub CEIDG – które przedstawią uzasadnienie potwierdzające, że spełniają co najmniej jeden z warunków:

a)  konsekwencje epidemii COVID w istotny sposób spowodowały (historycznie lub na moment składania wniosku o pożyczkę) problemy przedsiębiorcy z płynnością lub uprawdopodobnią ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższej przyszłości, lub

b)  w okresie od 24.02.2022 r. zaczęły doświadczać problemów z płynnością w związku z sytuacją gospodarczą spowodowaną skutkami agresji Rosji na Ukrainę, i są one odczuwalne wg stanu na dzień złożenia wniosku o pożyczkę , lub

c)  dotkliwie odczuły wzrosty kosztów produkcji / kosztów bieżącej działalności w związku ze wzrostem cen energii lub surowców (m.in. gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla kamiennego, zbóż), i są one odczuwalne według stanu na dzień złożenia wniosku o pożyczkę, lub

d) negatywne konsekwencje sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19 lub agresją Rosji na Ukrainę, spowodowały konieczność pozyskania finansowania do realizacji inwestycji mających na celu odbudowę lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego, lub wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Maksymalna kwota pożyczki

Wartość pożyczki nie może przekroczyć 1 mln zł. Wartość pożyczki może zostać zwiększona do 1,5 mln zł, jeżeli udział wydatków inwestycyjnych wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii, wyniesie minimum 30% całkowitej kwoty udzielonej pożyczki.

Przedsiębiorca może otrzymać tylko jedną pożyczkę w ramach realizowanej przez Stowarzyszenie Umowy Operacyjnej.

Przeznaczenie pożyczki

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu bieżącej płynności firmy lub odbudowie jej działalności w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 albo rosyjską agresją wobec Ukrainy. Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:

1)  wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

2)  zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,

3)  spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, w tym kosztów leasingu, najmu długoterminowego itp.,

4)   zatowarowanie, półprodukty itp.,

5)   inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,

6)    wydatki inwestycyjne, np.:

a)      mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego, 

b)      wydatki inwestycyjne wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii. 

Wydatki na cele inwestycyjne mogą stanowić maksymalnie do 40% całkowitych wydatków finansowanych z pożyczki. Wydatkowanie środków z pożyczki i ich udokumentowanie musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę do której mogą być wystawione dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. Rozliczenie środków nie może nastąpić później niż w terminie do 31.12.2023 r.

Oprocentowanie pożyczki 

Dla przedsiębiorców, którzy spełnią wymagane kryteria, pożyczka udzielana będzie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis ( w zależności od przeznaczenia finansowania) i jej oprocentowanie wynosić będzie 0% przez cały okres jej trwania. 

Koszt otrzymania pożyczki 

Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych opłat  i prowizji od udzielenia pożyczki i rozpatrzenia wniosku – tylko ewentualne koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki. 

Maksymalny okres spłaty i karencji w spłacie pożyczki 

Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od dnia uruchomienia pożyczki.  Karencja w spłacie rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych może wynosić maksymalnie  6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki powyżej 72 miesięcy. 

Wymagane zabezpieczenie pożyczki 

Obligatoryjne: 

  • Weksel in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową 

Dodatkowe (zawsze wymagane): 

  • poręczenie wekslowe osób trzecich,
  • hipoteka na nieruchomości wraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
  • przeniesienie własności rzeczy ruchomych wraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
  • blokada środków na rachunku bankowym,
  • inne zaakceptowane przez Stowarzyszenie.

 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.