Ul. Królowej Jadwigi 28, 78-200 Białogard +94 311 86 88

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych zostało Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna Plus  (PI PLUS) na podstawie Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy Pożyczka Inwestycyjna PLUS nr 2/RPZP/2319/2019/XI/DIF/195 na kwotę 20 000 000 zł oraz Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy Pożyczka Inwestycyjna PLUS nr 2/RPZP/2319/2019/XI/DIF/196 na kwotę 30 000 000 zł, zawartych w dniu 8 lipca 2019 r.  z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

Stowarzyszenie podpisało kolejne umowy i realizuje je wspólnie w Konsorcjum z trzema innymi funduszami pożyczkowymi tj. Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym, Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości  w Koszalinie oraz Stargardzką Agencją Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.  W związku z tym, Przedsiębiorca może skorzystać z pożyczki (dofinansowania inwestycji) tylko w jednej z tych instytucji.

Pożyczka, w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna PLUS,  udzielana jest ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wkładu własnego Stowarzyszenia, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego.  

 Informujemy, iz nabór wniosków w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna PLUS został zakończony w związku z wyczerpaniem puli środków!

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ

 Kwota pożyczki

 powyżej 500 000,00 zł do 5 000 000,00 zł.

 Okres spłaty

 max. 120 miesięcy od dnia uruchomienia

 Okres karencji

 max. 12 miesięcy od dnia uruchomienia

 Termin na wypłatę pożyczki   przez SISG

 max. 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia   Umowy Inwestycyjnej,   bez względu na liczbę transz

 Ostateczny odbiorca -   Kwalifikowalne   przedsiębiorstwa

 

 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadający   siedzibę lub   oddział  albo  prowadzący działalność   gospodarczą na terenie   województwa   zachodniopomorskiego – zgodnie z wpisem w KRS   lub   CEIDG

 Oprocentowanie pożyczki

 - od 1,61% - na warunkach rynkowych;
 

 - 0,61% - na warunkach korzystniejszych niż rynkowe –  zgodnie z   zasadami pomocy de minimis - wyłącznie   na finansowanie   przedsięwzięć z obszaru działalności   badawczo rozwojowej.

 Inne opłaty i prowizje

 brak

 

 PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA – CELE INWESTYCJI

Przeznaczenie finansowania (Cele   inwestycji)

 Przy oprocentowaniu na zasadach pomocy de   minimis wsparcie może obejmować następujące  inwestycje:

 - prace badawczo-rozwojowe – opracowanie   projektów pilotażowych, prototypów, testowanie i   walidację nowych lub ulepszonych produktów,   procesów lub   usług w otoczeniu stanowiącym   model   warunków rzeczywistego funkcjonowania,   których głównym celem jest dalsze   udoskonalenie   techniczne produktów,   procesów lub usług, a   ostateczny kształt   zasadniczo nie jest jeszcze   określony,

 -  prace przedwdrożeniowe – które stanowią   działania przygotowawcze do wdrożenia wyników   badań przemysłowych i prac rozwojowych w   działalności gospodarczej, w tym działania w   zakresie ochrony własności przemysłowej i   intelektualnej dla wypracowanych rozwiązań   technicznych i nowych produktów, a także działania   w zakresie wzornictwa,

 - zakup wyników prac B+R – pod warunkiem, że w   ramach projektu planowane będzie wdrożenie tych   wyników lub prowadzenie dalszych prac badawczo-   rozwojowych zmierzających do opracowania   innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R   dotyczące nowych właściwości danej technologii lub   możliwości jej zastosowania w nowych warunkach   związanych z indywidualnymi potrzebami danego   przedsiębiorstwa.

 Wsparcie może obejmować inwestycje:

 - w środki trwałe  i wartości niematerialne i prawne,      
 - kapitał obrotowy  (pod warunkiem, że będzie on   powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą   ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało   przyznane finansowanie).

Wydatkowanie środków z pożyczki

 do 180 dni od dnia jej uruchomienia

Rozliczenie środków z pożyczki

 do 180 dni od dnia jej uruchomienia poprzez   przedstawienie dokumentów potwierdzających   wydatkowanie środków zgodnie z celem na jaki   zostały przyznane.

Ograniczenia w finansowaniu

 - Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i   zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji   możliwe jest do wysokości 10% wypłaconej pożyczki

 - Każdy Przedsiębiorca może otrzymać max. jedną   pożyczkę PI PLUS w ramach jednej Umowy   Operacyjnej

Wykluczenia w finansowaniu

 W ramach PI PLUS nie jest możliwe m.in:

 - finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze   środków Europejskich  Funduszy Strukturalnych i   Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów,   środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych   źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;

 - prefinansowanie wydatków, na które otrzymano   dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy   zwrotnej;

 - refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia   decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone   lub   w pełni wdrożone;
 
 - refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów   lub rat leasingowych;

 - dokonywanie spłaty zobowiązań publiczno –   prawnych;

 - finansowanie wydatków niezwiązanych   bezpośrednio z Celem Inwestycji;

 - finansowanie zakupu nieruchomości   przeznaczonych do obrotu

 

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

 

Rodzaje możliwych zabezpieczeń

 Obligatoryjne:

  • Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Dodatkowe (zawsze wymagane):

  • poręczenie wekslowe osób trzecich,
  •  hipoteka,
  • przeniesienie własności rzeczy ruchomych,
  • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
  • blokada środków na rachunku bankowym,
  • inne zaakceptowane przez Stowarzyszenie.

 

Przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z oferty Funduszu Pożyczkowego w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna PLUS zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia w Białogardzie przy ul. Królowej Jadwigi 28 (obiekt Inkubatora Przedsiębiorczości) lub pod numerem telefonu 94 312 39 30.          

Dokumenty do pobrania:

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.